Generelt

Varen skal kontrolleres ved mottak. Skade eller manko som er synlig ved mottakelsen av godset, skal umiddelbart anmerkes på fraktbrevet eller på sjåførens skanner og kvitteres.

Kvittert fraktbrev uten anmerkning tilsier at godset er mottatt uten synlig skade og riktig kvantum.
En skade/manko som ikke er synlig ved levering, kan avdekkes ved utpakking. En slik skade/manko må meldes skriftlig uten unødvendig opphold og senest innen 5 dager med angivelse av skadeårsak, omfang samt foto. Det stilles beviskrav for at transportør skal komme i ansvar. Ved skjult skade skal alltid emballasjen oppbevares, dette grunnet besiktigelse.

Reklamasjonsprosedyren

Reklamasjoner skal skje skriftlig til post@247ekspress.no med disse opplysninger:
– Ordre nummer
– Kontaktperson
– Transportdato
– Hvilket gods som er skadet, hvor det befinner seg, mengde/vekt, skadeårsak, omfang samt foto
– Kopi av fraktbrev og handelsfaktura

Ansvar, oppgjør og forsikring

Først når saken er avklart kan kunden fakturere 247 Ekspress AS når avtale er inngått om det. Erstatninger er ikke mva-pliktig. Transportørens erstatningsansvar ved skade / manko begrenses opp til: (NSAB2015)
– Ved innenlands veitransport 17 SDR pr. kg brutto godsvekt
Når vareverdien går utover disse begrensningene, bør kunden tegne en transportforsikring for å sikre godsets verdi fullt ut. En egen transportforsikring vil også i mange tilfeller medføre en raskere erstatningsutbetaling.
Erstatning for skade vil bli utbetalt etter at 247 Ekspress AS har klarlagt erstatningsansvaret, med ev. forespørsler til underleverandører
Dersom det inngås avtaler at transportør kan sette fra seg gods på utsiden av mottakers dør, uten kvittering for mottak, skal dette avtales skriftlig mellom kunden og 247 Ekspress AS. Ved slike avtaler går alt ansvar for skade/manko over på mottaker.